Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

Privacyverklaring

 

Privacy Statement - algemeen

Om onze diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat WVN in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. WVN respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 

Welke gegevens worden door WVN verwerkt?
Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid wordt van onze vereniging. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum  en overige gegevens die door u worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens). De KWBN kent aan u een bondsnummer toe wanneer u lid wordt van hun vereniging;

 • Binnen WVN als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend;

 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of activiteiten. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelname, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres;

 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; 

 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

 

Welke rechtsgronden?
Volgens de wetgevens mag WVN alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de AVG geldt. WVN hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

 • Het gerechtvaardigd belang, waarbij WVN erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;

 • Door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen van onze leden en het verbeteren van onze dienstverlening;

 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met onze leden;

 • Het organiseren van wandeltochten

 • Het organiseren van deelname aan wandeltochten of andere activiteiten op locatie, zoals onze jaarlijkse verenigingsdag en de verzorging van onze leden bij bijv. deelname aan de 4daagse van Nijmegen;

 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;

 • Voor het uitvoeren van het tuchtrecht;

 • Het versturen van wandelnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;

 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van de KWBN, de partners van de KWBN of andere partijen waarmee de KWBN samenwerkt;

 • Archief doeleinden;

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen; 

 • Het uitvoeren van overige voor een wandelvereniging gebruikelijke activiteiten.

   

  Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal WVN die eisen uiteraard volgen. 

  Verstrekking aan derden
  De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze vereniging en leden een activiteit aanbieden, zoals voor de deelname aan wandeltochten op locatie of activiteiten georganiseerd door de KWBN.

  Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van het lidmaatschap van WVN en/of de KWBN.

  Wanneer het gaat om het verstrekken van NAW-gegevens aan de KWBN(het doen van een aanbieding speciaal voor hun leden), bent u uiteraard te allen tijde gerechtigd om uw bezwaar kenbaar te maken. Uw gegevens zullen dan niet meer worden verstrekt aan KWBN, zodat zij aan u als lid van de KWBN een aanbieding kunnen doen. De wettelijke grondslag voor deze verstrekking is het gerechtvaardigd belang (en dus niet toestemming). Telefoonnummers worden alleen verstrekt als een lid daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

  Bewaartermijn
  De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. WVN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

  Beveiliging
  Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. WVN treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  Uw rechten
  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. 

  Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

  U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken mailen aan . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

  U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

  Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

  Informatie over het privacy beleid van WVN 
  Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van WVN, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van WVN. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  januari 2020

  Privacy Statement - bezoek website

  Algemeen
  Teneinde de WVN website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat WVN in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. WVN respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

  Welke gegevens worden door WVN verwerkt? 
  De gegevens die door WVN worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van jouw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel je niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. 

  Wat doet WVN met jouw gegevens?
  Het doel van het verwerken van de gegevens is: 
  - Het verwerken van jouw vraag. 
  - Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen. 
  - Jouw deelname aan onze wandeltochten te effectueren. 
  - Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site. 
  - Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met WVN te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn. 
  - Het verstrekken van voor jou relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met jouw instemming). 

  De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. WVN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

  Beveiliging
  WVN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

  Jouw rechten 
  Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan . Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kun je altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.  

  Informatie over het privacy beleid van WVN 
  Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy beleid van WVN, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar .